VFD

Aus Vu+ WIKI
Wechseln zu: Navigation, Suche

Das VFD ("Vacuum Fluorescent Display") bezeichnet das Front-Fluoreszenz-Display der VU+ Receiver, z.B. der Vu+ Duo²,Vu+ Ultimo und Vu+ Solo 4K.